Tietoa meistä

Itä-Helsingin Taideseura on Vuosaaressa Kerhotalo Sasekassa toimiva taideharrastajien yhdistys, jolla on  noin 140 maksavaa jäsentä.  Järjestämme jäsenillemme taidekursseja talvikausina seitsemän kertaa viikossa, lisäksi viikonloppukurssit ja kesäkurssi. Opettajina ovat ammattitaiteilijat. Jäsenemme voivat myös osallistua seuran järjestämiin vuosinäyttelyihin, näyttelyopastuksiin ja retkiin.

Seuran toiminnasta vastaa hallitus. Töiden jako vuonna 2023:

 • Puheenjohtaja - Saara Seppälä - saaseppa(at)gmail.com, 040 060 3613
 • Varapuheenjohtaja - Leena Heikkilä - matleena(at)heikkila@gmail.com
 • Taloudenhoitaja - Jouni Erkkilä - ihts.talous(at)gmail.com, 045 6941710
 • Sihteeri: - Riitta Astikainen - ihts.jasen(at) gmail.com
 •  Jäsenasiat: Riitta Astikainen - ihts.jasen(at)gmail.com, 040 8202877
 • Ilmoittautumiset: Alina Arkonkoski - ihts.kurssit(at)gmail.com
 • Yhteydet opettajiin: Tapio Koskenmäki - tapio.koskenmaki(at)gmail.com
 • Markkinointi, viestintä, Sutinen-lehti: Leena Heikkilä - matleena.heikkila@gmail.com
 • Tiedotus: Maila Niskanen-Kopio - maila.niskanenkopio(at)saunalahti.fi
 • Näyttelyt: Ami Ilomäki (pj), Hanna-Maija Sinkkonen, Anni Mirzaginova, Tiina Puustinen, Raija Kivikero
 • Some (Facebook ja Instagram): Ami Ilomäki ja Anni Mirtzaginova
 • Kotisivut: Riitta Astikainen
 • Toimitilan hankinnat: Raija Kivikero 


Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi on Itä-Helsingin Taideseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki, keskuspaikkana Vuosaari.


Yhdistyksen tarkoituksena on koota kuvataiteilijat ja taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan sekä edistää ja kehittää taiteiden harrastusta ja tasoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- suunnittelee ja järjestää taidekursseja, muuta taidekoulutusta ja retkiä
- järjestää taidenäyttelyitä
- toteuttaa jäsenistönsä ehdotuksia, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita kulttuuritilaisuuksia
- tekee taiteita edistäviä aloitteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Helsingin alueella tai muualla asuva kuvataiteilija tai taiteen harrastaja. Yhdistykseen voi liittyä myös nuorisojäseneksi (13-18 v) tai kannatusjäseneksi. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla ja kannatusjäsenillä. Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi välittömästi eroilmoituksen tapahduttua.

Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä, toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kahden vuoden ajalta tai muutoin ilmeisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa.

Jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 §:n mukaista jäsenluetteloa.


Varsinainen, nuoriso- ja kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Edellämainitus jäsenen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi on vähintään neljä (4) muuta jäsentä läsnä.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä.


Yhdistyksen tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja toimintaa tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Edellisen tilivuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka on helmikuun 28. päivään mennessä suoritettava tehtävänsä ja annettava niistä lausuntonsa.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa, muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisella kutsuilla tai ilmoituksella yhdessä suomenkielisessä paikallisessa sanomalehdessä.